Q1 Q2 Q3 Q4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét
PDF

29/8/2019
PDF

30/3/2020

PDF

02/6/2020
Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét
PDF

29/8/2019
PDF

30/3/2020
Báo Cáo Hợp Nhất PDF

22/4/2019
PDF

29/7/2019
PDF

28/10/2019
PDF

30/1/2020
Báo Cáo Riêng PDF

22/4/2019
PDF

29/7/2019
PDF

28/10/2019
PDF

30/1/2020
CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh Xem thêm Xem thêm Xem thêm Xem thêm
Tóm Tắt Kết Quả Kinh Doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) PDF PDF PDF PDF