Trở về Kết Quả Kinh Doanh

2023

 

Q1 Q2 Q3 Q4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét

PDF

22/08/2023

PDF

26/03/2024
Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét

PDF

22/08/2023

PDF

26/03/2024
Báo Cáo Hợp Nhất PDF

22/04/2023

PDF

27/07/2023

PDF

24/10/2023

PDF

30/01/2024
Báo Cáo Riêng PDF

22/04/2023

PDF

27/07/2023

PDF

24/10/2023

PDF

30/01/2024
CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh Xem thêm Xem thêm Xem thêm Xem thêm
Tóm Tắt Kết Quả Kinh Doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) PDF

24/04/2023
PDF

28/07/2023
PDF

24/10/2023
PDF

30/01/2024