Trở về Báo Cáo Tài Chính & Tóm Tắt Kết Quả Kinh Doanh

2022

 

Q1 Q2 Q3 Q4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét PDF

29/8/2022
PDF

03/03/2023
Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét PDF

29/8/2022
PDF

03/03/2023
Báo Cáo Hợp Nhất PDF

27/4/2022
PDF

28/7/2022
PDF

26/10/2022
PDF

30/01/2023
Báo Cáo Riêng PDF

27/4/2022
PDF

28/7/2022
PDF

26/10/2022
PDF

30/01/2023
CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh Xem thêm Xem thêm Xem thêm Xem thêm
Tóm Tắt Kết Quả Kinh Doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) PDF PDF PDF PDF