Q1 Q2 Q3 Q4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét

PDF

22/08/2023
Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét

PDF

22/08/2023
Báo Cáo Hợp Nhất PDF

22/04/2023

PDF

27/07/2023
Báo Cáo Riêng PDF

22/04/2023

PDF

27/07/2023
CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh Xem thêm Xem thêm
Tóm Tắt Kết Quả Kinh Doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) PDF

24/04/2023
PDF

28/07/2023