Trang thông tin điện tử của Vincom Retail

 

Q1 Q2 Q3 Q4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét

PDF

29/8/2019
Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét
PDF

29/8/2019
Báo Cáo Hợp Nhất PDF

22/4/2019
PDF

29/7/2019
Báo Cáo Riêng PDF

22/4/2019
PDF

29/7/2019
CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh Xem thêm Xem thêm
Tóm Tắt Kết Quả Kinh Doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) PDF PDF