Trở về Công Bố Thông Tin

VRE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN

Công ty Cổ phần Vincom Retail xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như  sau:

Tên tổ chức phát hành:   Công ty cổ phần Vincom Retail

Tên chứng khoán:           Cổ phiếu Công ty cổ phần Vincom Retail

Mã chứng khoán:            VRE

Mã ISIN:                          VN000000VRE6

Mệnh giá:                       10,000 đồng

Sàn giao dịch:                HOSE

Loại chứng khoán:         Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2020

Lý do và mục đích:  
1.   Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2.   Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung cụ thể:

1.  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020:
–  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
–  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông sau.
–  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
–  Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
–  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
–  Thời gian thanh toán: Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông sau.
–  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
–  Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc bổ sung hình thức họp Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Nội dung lấy ý kiến cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện./.

Trân trọng thông báo!

Tổng Giám đốc

(đã ký)

Trần Mai Hoa