Trở về Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Vincom Retail thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

 • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vincom Retail
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vincom Retail
 • Mã chứng khoán: VRE
 • Mã ISIN: VN000000VRE6
 • Sàn giao dịch: HOSE
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2021
 • Lý do và mục đích: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
 • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 • Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
 • Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo!

Tổng Giám đốc

(đã ký)

Trần Mai Hoa