Trở về Công Bố Thông Tin

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 13 của Trái phiếu BONDVCR042025

Công ty Cổ phần Vincom Retail xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 13 của trái phiếu BONDVCR042025 với các thông tin như sau:

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành   : Công ty Cổ phần Vincom Retail
Mã chứng khoán   : VRE12007
Mệnh giá   : 100.000 VND/Trái Phiếu
Loại chứng khoán   : Trái phiếu doanh nghiệp

 

Thông tin thanh toán:                               

Ngày đăng ký cuối cùng   : 13/11/2023
Lý do và mục đích   : Thanh toán lãi Kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 26/08/2023 đến và không bao gồm ngày 26/11/2023)
Lãi suất   : 10,600%/năm
Tỷ lệ thanh toán   : 1 trái phiếu được nhận 2.671,781 VNĐ
Ngày thanh toán   : 27/11/2023 (do Ngày Thanh Toán không phải là Ngày Làm Việc nên Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó)
Địa điểm thực hiện   :

● Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

● Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 27/11/2023.

Trân trọng thông báo!