Trở về Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Dự thảo các tài liệu Đại hội

1. CBTT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: Chi tiết xem tại đây

2. Tài liệu phục vụ Đại hội: Chi tiết xem tại đây