Trở về Công Bố Thông Tin

Công ty Cổ phần Vincom Retail thông báo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Công ty Cổ phần Vincom Retail thông báo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với các thông tin tóm tắt như sau:

Tên Trái Phiếu BONDVCR022023
Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành 1.000 tỷ đồng
Tính Chất Trái Phiếu Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp
Kỳ hạn 36 tháng
Lãi suất phát hành

Lãi suất năm đầu: cố định 9,5%/năm

Lãi suất các năm tiếp theo: Lãi suất thả nổi được xác định bằng 3,25%/năm + Lãi suất tham chiếu. Trong đó Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Kết quả phát hành

Ngày phát hành: 27/04/2020

Ngày hoàn thành đợt phát hành: 27/04/2020

Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 10.000.000 Trái phiếu