Trở về 2020

Công ty Cổ phần Vincom Retail thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với các thông tin tóm tắt như sau:

Tên Trái Phiếu BONDVCR012023
Khối lượng phát hành Tối đa 50 tỷ đồng
Tính Chất Trái Phiếu Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày phát hành dự kiến 15/04/2020
Kỳ hạn Tối đa 36 tháng
Lãi suất dự kiến Kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi