Trở về Công Bố Thông Tin

Công bố thông tin định kỳ cho các trái phiếu do Công Ty Cổ Phần Vincom Retail phát hành

THÔNG BÁO

V/v: Công bố thông tin định kỳ cho các trái phiếu do
Công Ty Cổ Phần Vincom Retail phát hành theo phụ lục I đính kèm (“Trái Phiếu”)

 

Liên quan đến việc công bố thông tin định kỳ của Trái Phiếu theo quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, chúng tôi sẽ gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) những báo cáo như sau:

  • Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  • Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho kỳ từ 01/01/2023 đến hết 31/12/2023;
  • Tình hình tài chính;
  • Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu;
  • Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trân trọng thông báo!

 

PHỤ LỤC I

STT Tên trái phiếu Mã trái phiếu (HNX) Ngày phát hành Ngày đáo hạn
1 BONDVCR012023 VCR04202301 17/04/2020 17/04/2023
2 BONDVCR022023 VCR04202302 27/04/2020 27/04/2023