Công ty cổ phần Vincom Retail thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vincom Retail
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty cổ phần Vincom Retail
Mã chứng khoán: VRE
Mã ISIN: VN000000VRE6
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2018

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ  đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/01/2018 đến ngày 08/02/2018
- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng công ty.
- Nội dung họp: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo

Tổng Giám đốc
Trần Mai Hoa (đã ký)