Công ty Cổ phần Vincom Retail thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vincom Retail
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vincom Retail
Mã chứng khoán: VRE
Mã ISIN: VN000000VRE6
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2018
-      Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý  kiến cổ đông bằng văn bản
-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 01/08/2018 đến ngày 01/09/2018
-     Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Công ty
-     Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo
Tổng Giám đốc
(đã ký)
Trần Mai Hoa