Chi tiết vui lòng click vào các thông tin

 1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông
 2. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT
 3. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
  1. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT
  2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên: Ông Jeffrey David Perlman
  3. Sơ yếu lý lịch của ứng viên: Ông Phan Thanh Sơn
 4. Tờ trình thù lao chi trả cho HĐQT năm 2018
 5. Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ