1.  CBTT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: Chi tiết xem tại đây.

 

2.  Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Thông báo mời họp
- Giấy ủy quyền cá nhân
- Giấy ủy quyền pháp nhân
- Chương trình họp dự kiến
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên/bất thường
- Tờ trình bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- Quy chế bầu thành viên HĐQT
- Mẫu văn bản ứng cử
- Mẫu văn bản đề cử
- Thẻ bầu cử
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban giám đốc
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Báo cáo tình hình tài chính năm 2017
- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế
- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán
- Thẻ biểu quyết
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

 

3. Thông tin các ứng viên HĐQT

- Bà Thái Thị Thanh Hải
- Bà Mai Thu Thủy
- Bà Trần Mai Hoa
- Bà Nguyễn Thị Dịu
- Bà Lê Mai Lan
- Ông Jeffrey David Perlman
- Ông Timothy J. Daly
- Ông Brett Krause
- Ông Phan Thanh Sơn